Tổng quan

GIỚI THIỆU CHUNG
- Tên đầy đủ: Viễn Thông Tây Ninh
- Trụ sở: Số 1, Đường Phạm Công Khiêm, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
- Văn phòng: 0276.3822432. Fax: 0276.3822888.
- Website: www.vienthongtayninh.vn
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viễn thông Tây Ninh được thành lập theo quyết định số 681/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tách Bưu điện tỉnh Tây Ninh cũ thành 02 doanh nghiệp mới là Bưu điện tỉnh Tây Ninh (mới) và Viễn thông Tây Ninh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008.
Viễn thông Tây Ninh là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Hoạt động trên cơ sở Điều lệ hoạt động của Viễn thông Tây Ninh được ban hành theo Quyết định số 124/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất gồm 3 phòng ban chức năng tham mưu và 11 trung tâm sản xuất trực thuộc.

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Tên cơ quan chủ quản: Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT Group)
Tên đơn vị: Viễn Thông Tây Ninh
Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Tp.Tây Ninh
Email: vienthong.tnh@vnpt.vn
Điện thoại cơ quan: 0276.3822432
Điện thoại CSKH: 18001166